Photos of Pictou County, Nova Scotia

Dalhousie Mountain Wind Farm on Mount Thom, October 2009.
slideshow image