Photos of the Annapolis Valley, Nova Scotia

The bridge across the Cornwallis River to Port Williams.
slideshow image